Behörig Lösull

Kvalitetsprogrammet ”Behörig Lösull” är framtaget av Branschföreningen för Lösullsisolering i samarbete med erfarna konsulter och ledande materialleverantörer. Syftet med programmet är att säkerställa att samhällets myndighetskrav gällande brandskydd, energi, fukt och övriga byggnadsegenskaper uppfylls liksom att arbetet utförs enligt gällande krav rörande arbetsmiljö och säkerhet.

Utöver Behörig Lösull innebär medlemskapet i branschföreningen att företaget måste ha en ordnad ekonomi och verksamhet i övrigt vilket ytterligare bidrar till ökad trygghet för kunden.

Här hittar du information kring regelverk för Behörig Lösull

Utbildningskrav

Medlemsföretagens installatörer har genomgått en utbildning i Behörig Lösull med prov. Vidare har de genomgått praktisk och teoretisk utbildning från den eller de leverantörer vars material används. Utbildningskraven gäller såväl företagsledning som den personal som utför arbetet. Installatören erhåller därefter certifieringen ”Behörig Lösull”.

Tredjepartskontroller

Vidare måste företaget ingå i det kontrollprogram som gäller för Behörig Lösull samt klara de stickprovskontroller som årligen genomförs på samtliga medlemsföretag. Kontrollerna dels kontroller på olika arbetsplatser, dels på företagets kontor där kontrollerna omfattar hur företaget planerar och dokumenterar sina utförda arbeten.

För kontrollerna har föreningen anlitat företaget Gar-Bo som har drygt 100 certifierade besiktningsmän och kontrollansvariga i sin verksamhet. Kontrollanterna har genomgått en särskild utbildning för kontroller av lösullsentreprenader.

Syftet med Behörig Lösull är att du som kund ska kunna känna trygghet och förtroende för det arbete som utförs när du väljer en behörig lösullsinstallatör.

Vår utbildning i Behörig Lösull

En stor del av kvalitetsprogrammet handlar om kunskap där utbildning och inte minst vida­reutbildning är avgörande.

Lars Tobin, utbildare och sakkunnig och den som varit med och arbetat fram kvalitetsprogrammet förtydligar;

”Att leverera en bra lösullsinstallation innebär givetvis att få isoleringen på plats på ett korrekt sätt. Men minst lika viktigt är en väl utförd förbe­siktning som säkerställer att förutsättningarna är de rätta. Det här är sådant som inte är själv­klart för en oinvigd. I utbildningen behandlar vi båda momenten. Med kunniga installatörer ser vi till att medlemsföretagen kan leverera beständigt väliso­lerade konstruktioner där risken för efterkom­mande problem minimeras.”

För att vara certifierad enligt Behörig Lösull ska företags­ledare och installatö­rer genomgå  utbildningen för Behörig Lösull med fokus på kvalitet, ut­förande och bestäm­melser i samband med lösullsisolering. Kunskapstest genom­förs och godkända lösullsentreprenörer erhåller ett certifikat som bevis på att rätt kompetens uppnås.

Inom Be­hörig Lösull finns en fullständig förteckning över samtliga god­kända och certifierade personer. Certifikatet är inte livslångt utan måste förnyas med ett kunskapstest för att kontrollera att installatören klarar de de aktuella kraven. Förnyelse ska ske vart femte år.

Kontroll av rutiner, dokumentation och handlingar

Kontroll utförs årligen hos anslutna företag och omfattar arbetsrutiner, dokumentation och materialhandlingar. Denna så kallade kontorskontroll syftar till att säkerställa att den utförda/beställda entreprenaden följer avtal/beställning och att det lutliga arbetet kan bedömas bli korrekt utfört enligt kundens önskemål och myndighetskrav.

På arbetsplats kontrolleras bland annat följande

Arbetsplatskontrollen eller entreprenadkontrollen syftar till att kontrollera att företaget har rätt personal på plats, att installatörerna har rätt utrustning och material med sig, vet hur de ska utföra arbetet samt att det verkligen blir korrekt utfört enligt gällande handlingar och krav. Här gäller även att installatörerna har rätt kunskap om materialleverantörens anvisningar.

I möjligaste mån samordnas besöken på arbetsplats och kontor. Besöken kan vara oanmälda.

Intresserad av Behörig Lösull och medlemskap?

Är du lösullsinstallatör och intresserad av att bli medlem och dra nytta av fördelarna med att arbeta inom Behörig Lösull? Fyll i din ansökan om medlemskap så kontaktar vi dig och berättar mer. Ansökan hittar du via länken på startsidan.